کتابخانه

الحمد للّه در این انجمن نورانی حاضریم

فهرست مطالب

الحمد للّه در این انجمن نورانی حاضریم و به ملکوت ابهی متوجّه آنچه ملاحظه می‌نمائید از فضل و عنایت جمال مبارک است ما ذرّه‌ایم و او شمس حقیقت است ما قطره‌ایم و او بحر اعظم است هرچند فقیریم ولی کنز ملکوت پرموج است هرچند ناتوانیم ولی تأیید ملأ اعلی موفور است هرچند بی‌کسیم ولی ملجأ و پناه ما حضرت بهآءاللّه است

الحمد للّه آثار او باهر است

الحمد للّه انوار او ساطع است

الحمد للّه دریای او پرموج است

الحمد للّه اشراق او شدید است

الحمد للّه عنایات او موفور است

الحمد للّه الطاف او مشهور است

مژده باد مژده باد صبح هدایت دمید

مژده باد مژده باد شمس حقیقت درخشید

مژده باد مژده باد نسیم عنایت وزید

مژده باد مژده باد رشحات سحاب عنایت بارید

مژده باد مژده باد شمس افق اعلی بانوار لاتحصی بر جمیع آفاق اشراق نمود

مژده باد مژده باد قلوب در نهایت صفاست

مژده باد مژده باد تجلّی حضرت بهاست

مژده باد مژده باد انجذابات ملأ اعلاست

مژده باد مژده باد صهیون در رقص است

مژده باد مژده باد ملکوت الهی پر شور و وله است١