کتابخانه

ای امه الله آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید قدر امه الله برتینگهام را بدانید

فهرست مطالب

هوالله

شیکاغو

بواسطهٴ امة‌الله برتینگهام

امة‌الله امّا اورت

Emma Ort

هوالله

ای امة‌الله آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید قدر امة‌الله برتینگهام را بدانید و شکرانهٴ خدمت او را بفرمائید زیرا باسم حقّ ندا میکند و شما را بمقامی دلالت مینماید که جمیع قوای ظاهر و پنهان ناسوتی عاجز از تقرّب بآن مقامند زیرا آن مقام مؤیّد بقوّت الهیّه است و هیچ قوّتی مقاومت آن را نتواند پس اگر از تعرّض قوای عالم امکانی محافظه و صیانت خواهی اسم اعظم در محلّ خویش معلّق کن و خاتم اسم اعظم در انگشت نما و عکس عبدالبهآء را در خانه نگهدار و از مناجاتهای من همیشه تلاوت نما تا تأثیر عجیب مشاهده نمائی جمیع آن قوی اوهام گردد و محو و نابود شود و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع