کتابخانه

ای یاران عزیز عبدالبهآء یکی از دوستان نامه‌ئی در خصوص مکتب عشق‌آباد مرقوم نمود

فهرست مطالب

هو اللّه

ای یاران عزیز عبدالبهآء یکی از دوستان نامه‌ئی در خصوص مکتب عشق‌آباد مرقوم نمود که این ایّام الحمد للّه آن یاران بکمال همّت بترتیب و تنظیم مکتب مشغول شده‌اند و معلّمین مناسبی قرار دادند و من‌ بعد نهایت مواظبت و دقّت و محافظت در مکتب خواهد شد.

من نیز امیدم چنانست که الطاف حضرت رحمان شامل گردد و عون و عنایت ملیک منّان احاطه کند تا یاران در جمیع شئون ممتاز از دیگران گردند.

و از جملۀ مهامّ امور تربیت و تعلیم جمهور اطفالست و این قضیّه را بسیار منظور دارید زیرا تأیید و توفیق نفوس منوط و مشروط بخدمت و عبودیّت حضرت سبّوح قدّوس.

و از جملۀ خدمات فائقه تربیت و تعلیم اطفال و ترویج معارف و فنون شتّی است حال الحمد للّه شما در این خدمت سعی بلیغ دارید و جهدی عظیم هر چه در این امر مهمّ اقدام بیشتر فرمائید تأییدات و توفیقات الهیّه بیشتر ظاهر و آشکار گردد بدرجه‌ئی که خود شما حیران مانید و هذا امر محتوم و وعد غیر مکذوب و علیکم البهآء الابهی.

الهی الهی ایّد هؤلآء علی خدمتک و الهمهم عبودیّتک و انشر علیهم رایة رحمتک و ظلّلهم فی ظلال سدرة رحمانیّتک و انطقهم بذکرک و ثبّتهم علی حبّک و افتح علی وجوههم ابواب البرکة و الغنی بفضلک یا ربّی الاعلی انّک انت الکریم انّک انت العظیم انّک انت الرّحمن الرّحیم و علیکم البهآء الابهی ع ع