کتابخانه

ربّی و محبوبی و مقصودی آنسنی فی وحدتی

فهرست مطالب

هو

امة‌ اللّه میس بارنی علیها بهآء اللّه

هو اللّه

ربّی و محبوبی و مقصودی آنسنی فی وحدتی و رافقنی فی غربتی و اکشف کربتی و هیّمنی فی جمالک و اشغلنی عن دونک و اجذبنی بنفحات قدسک و احشرنی مع من انقطع عن دونک و تمنّی العبودیّة فی عتبة قدسک و قام علی خدمة امرک فی ملکوتک و اجعلنی من امآئک الفائزات برضآئک انّک انت الفضّال الکریم ع ع