کتابخانه

ای مطرب بزم محبّت اللّه وقت آنست که در محفل عهد الهی آغاز آواز نمائی

فهرست مطالب

هواللّه

جناب میر محمّد خان علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای مطرب بزم محبّت اللّه وقت آنست که در محفل عهد الهی آغاز آواز نمائی و چنگ ساز نمائی و بشهناز بلند بخوانی

ما مست از آن جام الستیم

در حلقۀ توحید نشستیم

از دام و از شست برستیم

و از غیر خدا چشم ببستیم

هنگام ثبوت است این

هنگام رسوخ است این

و البهآء علیک ع ع