کتابخانه

ای نهال بوستان الهی بر طرف چمن در کنار جویبار الطاف حقّ در نشو و نما هستی

فهرست مطالب

هوالأبهی

غلامعلی

سلیل حضرت سمندر نار اللّه الموقده جناب غلام البهآء علیه بهآء اللّه الأبهی

هوالأبهی

ای نهال بوستان الهی بر طرف چمن در کنار جویبار الطاف حقّ در نشو و نما هستی و از پیرامن گیاه بی‌ طراوت و لطافت بفیض نیسان عنایت رستی عنقریب از رشحات سحاب موهبت چنان پرورش یابی که در جنّت ابهی سرو خرّم آزاد گردی و زینت جویبار شوی و هذا من فضل مولاک القدیم روحی لأحبّائه الفدآء که آن خانواده بآن مخصّص شده‌اند اذن حضور خواسته بودی حال صبر نما وقتش میآید و البهآء علیک ع ع