کتابخانه

ای کنیز الهی نامۀ مفصّل شما ملاحظه گردید ولی از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد

فهرست مطالب

بواسطۀ دکتور فرید

امة‌ اللّه مسس هوگ

هو اللّه

ای کنیز الهی نامۀ مفصّل شما ملاحظه گردید ولی از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد

در خصوص بازماندگان برادرت بقدر امکان بکوش و معاونت و مهربانی بنما و حفظ و حراست کن بلکه انشآء اللّه بنور ایمان روشن گردند مناجاتی که خواسته بودی مرقوم میگردد

یکتا خداوند مهربانا هرچند استعداد و قابلیّت مفقود است و مشکلات استقامت در بلایا غیر محصور ولی قابلیّت و استعداد امریست موهوب تو خدایا استعداد بخش و قابلیّت ده تا باستقامت کبری موفّق آئیم و از اینجهان و جهانیان درگذریم و نار محبّتت برافروزیم و مانند شمع بسوزیم و بگدازیم و روشنی بخشیم

ای ربّ ملکوت از اینجهان اوهام برهان و بجهان بی‌پایان برسان از عالم ناسوت بیزار کن و بمواهب ملکوت کامکار فرما از این نیستی هستی‌نما برهان و بهستی حیات ابدیّه موفّق فرما سُرور و شادمانی بخش و خوشی و کامرانی عطا فرما دلها را آرام بخش و جانها را راحت عطا کن تا چون بملکوت صعود نمائیم بلقایت فائز گردیم و در انجمن بالا مسرور و شادمان باشیم توئی دهنده و بخشنده و توانا ع ع