کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ اخیر از بادکوبه رسید و همچنین مکتوبی با رسالهٴ مطبوع از مادام ایزابلّا از

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ اخیر از بادکوبه رسید و همچنین مکتوبی با رسالهٴ مطبوع از مادام ایزابلّا از پاریس وصول یافت از مضمون هر دو مکتوب معلوم گردید که مقصدش تمثیل امر حضرت اعلی است در پاریس نامه‌ئی باو تحریر یافت در جوف است ترجمه نموده برسانید

درس انگلیسی را اهمّیّت بدهید و اگر چنانچه بلندن رفتن لازم آن نیز جائز

سؤال از معاون اعضاء محفل شور نموده بودید معاونها نیز باید بانتخاب ملّت باشد یعنی کسانیکه اکثریّت آرا بعد از منتخبین حاصل نموده باید باطّلاع محفل شور معاون تعیین گردند این امور راجع بمحفل شور است هیچ شخصی رأساً بخودی خود امری اجرا نتواند ولو موافق نظامنامهٴ مصدّق ملّت و دولت باشد بلکه باید حال باجازهٴ محفل روحانی بعد بواسطهٴ حکومت مجری دارد

و علیک البهاء الابهی ع ع