کتابخانه

ای طبیب حبیب اگر حکیم حاذق ماهری دردمندم درمانی کن

فهرست مطالب

هواللّه

بواسطۀ حضرت ادیب

ط

جناب میرزا علی خان دکتر علیه بهآء اللّه الأبهی

هوالأبهی

ای طبیب حبیب اگر حکیم حاذق ماهری دردمندم درمانی کن علیلم علاج آسانی بنما داغ درونم را سکون و خمودی بخواه و حرقت دلمرا خفّتی بده جگر مجروح را مرهمی کن و احشاء محروق را ترشّحی احسان کن درد این عبد فرقت جمال ابهی زخم این دل هجران آن دلبر یکتا بیماری این جان حرمان از مشاهدۀ آن روی جهان‌آرا درمانش جوار رحمت کبری و صعود بملکوت ابهی ربّ یسّر لی هذا و البهآء علی اهل البهآء فی النّشأة الأخری ع‌ع