کتابخانه

ای عندلیب گلشن ابهی چون روحانیان محفل طرب آرایند

فهرست مطالب

هو الابهی

شیراز

جناب عندلیب گلستان الهی علیه بهآء اللّه الابهی

هو الابهی

ای عندلیب گلشن ابهی چون روحانیان محفل طرب آرایند و بهائیان در سایۀ طوبی آسایند بزم میثاق بر ترتیب ظلّ شجرۀ انیسا مزیّن گردد چنگ الهی بدست گیر و آهنگ ملکوت ابهی ساز کن که ای بهائیان وجد و طرب نمائید ای الهیان جذب و وله خواهید که نغمۀ ناقور حق شرق و غرب را بحرکت آورده و صوت صور و صافور حق جنوب و شمال را زنده نموده صوت تهلیل و تکبیر و رنّۀ تقدیس و تسبیح از جمیع ارجا و انحا بملکوت ابهی متواصل و صیت جمال ابهی بهفت اقلیم متتابع و البهآء علی کلّ من یستبشر بهذا الحدیث ع ع