کتابخانه

ای دوست حقیقی در نظری و عزیزی و پیش بصری و محترمی رابطه‌ئی در نشئهٴ انسانی اعظم از

فهرست مطالب

هو الله

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء الله الابهی

هو اللّه

ای دوست حقیقی در نظری و عزیزی و پیش بصری و محترمی رابطه‌ئی در نشئهٴ انسانی اعظم از تعلّق قلبی نه حتّی سلسلهٴ حدید چنین شدید نه الحمد للّه آن رابطه در میان یاران محکم و متین و رابط و ضابط و عاقد نور مبین و روز بروز محکمتر گردد و قویتر شود پس مسرور و مطمئن باش که تعلّق بدل و جان داری و در سایهٴ یزدان مورد الطاف بی‌پایانی

مکتوب جوف را بجناب آقا موسی برسان ع ع