کتابخانه

ای نهال باغ محبت الله نامه رسید و مضمون سبب سرور گردید

فهرست مطالب

واشنگتون

بواسطهٴ علیقلی خان

ماری ارثیا در

Mary Arthea Dorr

Through Ali Kuli Khan

Washington, D.C.

هوالله

ای نهال باغ محبّت الله نامه رسید و مضمون سبب سرور گردید از درگاه جمال ابهی بتضرّع و زاری طلب نمایم که لسان ببیان رحمانی بگشائی و همسایگان و خویشان را دلالت نمائی و بسرچشمهٴ حیات برسانی و از رشحات سحاب ملکوت در باغ الهی نهالی در نهایت طراوت و لطافت گردی و ثمرهٴ عرفان ببار آری و بر طالبان سایه افکنی و علیک البهآء الأبهی ع‌ع