کتابخانه

ای یاران روحانی هرچند کوشکک بلدی صغیر است

فهرست مطالب

بواسطۀ جناب آقا میرزا قابل علیه بهآء اللّه الابهی

کوشکک

جناب مشهدی محمّدصادق و جناب بدیع‌اللّه و جناب مشهدی غلامرضا و سائر احبّا و اماء رحمن علیهم بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ای یاران روحانی هرچند کوشکک بلدی صغیر است ولی از خدا خواهم که نفوس مبارکه‌ئی از احبّای الهی را کوشک سلطانی گردد و مینوی رحمانی شود یعنی شمس حقیقت بتابد و باران رحمت ببارد و نسیم گلشن رحمانی بوزد تا آن قریه امّ القری گردد و بنفحات رحمانیّه معمور و آباد شود تا از هر جهت غبطۀ قرایای سائره گردد باسم حق معروف شود و بی‌نهایت زینت یابد آهنگ الهی از آن قریه بملکوت ابهی رسد و گلبانگ معنوی در آنگلشن فرح و سرور بقلوب طالبان بخشد حتّی بظاهر ظاهر نیز معمور گردد و علیکم البهآء الابهی

عبدالبهاء عباس