کتابخانه

ای امة‌اللّه از خدا خواهم که در ایمان و ایقان ثابت و مستقیم شوی

فهرست مطالب

موریل جونس

Moriel Jones

هواللّه

ای امة‌اللّه از خدا خواهم که در ایمان و ایقان ثابت و مستقیم شوی و بخدمت ملکوت اللّه پردازی امة‌اللّه موست جونس Musette Jones باید بدرگاه الهی مناجات کند و بگوید

خدایا طفلم در ظلّ عنایتت پرورش ده نهال تازه‌ام برشحات سحاب عنایت پرورش فرما گیاه حدیقۀ محبّتم درخت بارور کن توئی مقتدر و توانا و توئی مهربان و دانا و بینا ع ع