کتابخانه

ای منجذب جمال اللّه در این روز مبارک یوم مولود نیّر آفاق و کوکب اشراق بیاد تو افتادم و بتهنیت

فهرست مطالب

هو الله

بادکوبه

جناب میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء الله

هو اللّه

ای منجذب جمال اللّه در این روز مبارک یوم مولود نیّر آفاق و کوکب اشراق بیاد تو افتادم و بتهنیت عید پرداختم تا جان و دل آن عاشق روی حقّ دلبر آفاق مسرور و مستبشر گردد ع ع