کتابخانه

نامهٴ شما رسید در حقّ جلال‌الدّوله و سائر آوارگان ایران بقدر مقدور نهایت رعایت و مهربانی مجرا دارید

فهرست مطالب

پاریس

جناب مستر دریفوس علیه بهآء اللّه

هو اللّه

نامۀ شما رسید در حقّ جلال‌الدّوله و سائر آوارگان ایران بقدر مقدور نهایت رعایت و مهربانی مجرا دارید مرقوم نموده بودید که در منزل ممتازالسّلطنه وزیر مختار ممتازالدّوله گفته بود که چرا بهائیان کمک و اعانت از مشروطه‌طلبان نمیکنند بسیار خوب جواب داده بودید آفرین بر شما بهائیان را مراد چنان که عَلَم صلح اکبر بلند نمایند و بنیان جنگ و جدال را از جمیع آفاق براندازند جمیع ملل و طوائف مختلفه را در ظلّ خیمۀ یک‌رنگ الهی درآرند و تعصّب جنسی و وطنی و دینی و مذهبی و سیاسی را از لوح عالم محو کنند تا جمیع اقالیم اقلیم واحد گردد و جمیع اجناس جنس واحد شود و جمیع ملل ملّت واحده گردد تا عالم آفرینش آسایش یابد با وجود این مقاصد عالیه چگونه خود را باین منازعات و مجادلات که عبارت از ملاعب اهل سیاست است آلوده مینمایند سرکار ممتازالدّوله میداند که جمیع این جدال و نزاع منبعث از اغراض قلبیّۀ نفوس معدودی از دو طرف است نیّت خالصه ابداً در میان نیست با وجود این بهائیان چگونه مداخله نمایند امة البهآء مس کلیفورد بارنی را تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار و همچنین سائر احباب را و علیک البهآء ع ع