کتابخانه

ای منادی باسم اللّه در سبیل الهی گردن را وقف زنجیر نمودی

فهرست مطالب

عشق‌آباد

حضرت ابن ابهر علیه بهآء الله الأبهی ملاحظه نمایند

هواللّه

ای منادی باسم اللّه در سبیل الهی گردن را وقف زنجیر نمودی و پای را مرهون کند ثقیل جسم را در زندان انداختی و جان را رهین صدهزار آفات نمودی و چون از سلاسل رها یافتی سرگشتۀ کوه و هامون شدی و آوارۀ صحرا و دریا و کشور روس و مرز و بوم روم تا آنکه در بقعۀ مبارکه وارد شدی و بشرف تقبیل آستان مقدّس موفّق گشتی هنوز نفس نکشیده که هاتف ملکوت جلیل حیّ علی الرّحیل فرمود سریعاً توجّه بآن سمت نمودی و عاجلاً دشت و بحر و جبل قطع نمودی تا در محفل یاران درآمدی و در انجمن دوستان داخل شدی امید است که تلافی بشود جمیع مکاتیب که تسلیم فائزۀ مسافره نموده بودید جواب مرقوم شد و باو تسلیم گشت ع ع