کتابخانه

ای دختر عزیز من دعوتنامۀ شما را قبول کرده‌ام

فهرست مطالب

دبلین

امة ‌اللّه المنجذبه مسس پارسنز علیها بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ای دختر عزیز من دعوتنامۀ شما را قبول کرده‌ام لهذا امیدم چنانست که در بیستم این ماه یا بیست و یکم یا بیست و دوّم عازم شوم لهذا خانهٴ کوچک را مهیّا فرمائید و یک خادمه‌ئی اگر باشد البتّه بهتر است و چون بآنجا آیم البتّه با دوستان شما بنهایت مهربانی ملاقات خواهم نمود بجناب مستر پارسنز و مستر جفری تحیّت ابدع ابهی برسان و علیک البهآء الابهی ع ع