کتابخانه

ای متمسّک بذیل تقدیس شکوه از تأخیر رسائل منما

فهرست مطالب

هو اللّه

ط

جناب عطّار علیه بهآء اللّه الابهی ملاحظه نمایند

هو اللّه

ای متمسّک بذیل تقدیس شکوه از تأخیر رسائل منما چه که مانع و حائل صد هزار مشاغل است با وجود این بکرّات و مرّات بنفحاتی مرقوم و ارسال گردید که روحرا رَوْح و دل و جانرا فتوح حاصل گردد از چه مخمودی سراجی وهّاج از حبّ جمال مبارک در زجاج قلب افروخته داری چرا دلفکاری رخی از نور تبتّل بملکوت ابهی روشن داری چرا شکوه و زاری نمائی از لطف حق امید این عبد منیب است که در صون حمایت محفوظ و مصون باشی و آنچه خواسته‌ئی میسّر گردد هر نفسی الیوم بر عهد و میثاق ثابت در جمیع امور مؤیّد و موفّق گردد و بجهت استعانت هر لوحی از مناجات مبارک بتوجّه و تضرّع و تبتّل بخوانی حاجتت مستجاب گردد انّه مجیب من ناجاه و سمیع الدّعآء ع ع