کتابخانه

ای خداوند مهربان از من بمن مهربان‌تری و محبّتت بیشتر و پیشتر

فهرست مطالب

Mr. Harold Helbig

.Washington, D.C., U.S.A

واشنگتون

مستر هارولد هلبگ علیه بهآء اللّه الأبهی

ای بندۀ الهی توجّه بملکوت الهی کن و این مناجات را بنما

ای خداوند مهربان از من بمن مهربان‌تری و محبّتت بیشتر و پیشتر هر وقت یاد الطاف تو مینمایم شادمان گردم و امّیدوار شوم اگر مضطربم راحت دل و جان یابم اگر مریضم شفای ابدی جویم اگر خائبم امین گردم اگر ناامّیدم امّیدوار شوم ای ربّ الملکوت قلب حزینمرا امین فرما و روح ضعیفمرا قویّ کن و عصب ناتوانمرا توانا فرما چشممرا روشن کن گوشمرا شنوا فرما تا آهنگ ملکوت بشنوم و فرح و سرور ابدی جویم توئی بخشنده و دهنده و مهربان و علیک البهآء الأبهی