کتابخانه

یا امة البهآء در خصوص درسها مطمئن باش

فهرست مطالب

۹١

پورتسعید

بواسطۀ آقا احمد

امة البهآء مس کلیفورد بارنی علیها بهآء اللّه

۹١

یا امة البهآء در خصوص درسها مطمئن باش این ایّام هر قسم است بتصحیح آنها پردازم ملاحظۀ شما را بدرجه‌ئی دارم که میخواهم که دائماً مسرور باشی و روز بروز ترقّی کنی و عرفان الهی یابی و تا بحال کسی باین عنایت فائز نگشته که اینگونه درسها تلقین شود و تحریر گردد این عنایت اختصاص بتو یافت و این ذکر ابدی خواهد بود پس شکر کن خدا را و در نهایت سرور و شادمانی باش مستر دریفوس چندیست خواهش رفتن به ایران دارد و با شما نیز مخابره نموده حال در بهار اگر شما مصلحت بدانی او را روانه نمائیم ع ع

با وجود آنکه تلغراف شد که به عکّا آئی باز این مکتوب تحریر یافت ع ع