کتابخانه

ای دختر عزیز من شب و روز آنی از یاد تو فراغت ندارم

فهرست مطالب

لندن

دختر عزیز ملکوتی ستاره خانم لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای دختر عزیز من شب و روز آنی از یاد تو فراغت ندارم و در حقّ تو تأیید و توفیق الهی طلبم تا شمع روشن آن شهر شوی و جمیع را بملکوت الهی بخوانی دختران عزیزت نوری خانم پروین خانم وردیّه خانم و همسایه خانم جمیع را نهایت مهربانی ابلاغ دار مصمّم حرکت به شرق یعنی به پورت‌سعید هستم و علیک البهآء الأبهی

عبدالبهاء عباس

abdul Baha abbas