کتابخانه

ای امة‌اللّه عصمت و عفّت الیوم عبارت از استقامت در میثاق الهیست

فهرست مطالب

قزوین

امة‌اللّه عصمت علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای امة‌اللّه عصمت و عفّت الیوم عبارت از استقامت در میثاق الهیست هر نفس بآن موفّق در پناه عصمت است و در کهف عفّت الیوم امآء اللّه باید ناشر نور هدی گردند و پرتو استقامت برافروزند تا آنکه سزاوار کنیزی درگاه احدیّت گردند حمد کن خدا را که باین فضل عظیم موفّقی و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع