کتابخانه

ای ادیب دبستان الهی در نهایت ضعف جسمانی مرقوم میشود

فهرست مطالب

هو اللّه

ای ادیب دبستان الهی در نهایت ضعف جسمانی مرقوم میشود این محاسبات با آقا عزیزاللّه را نوعی تفریق نمائید که در نزد یاران و بیگانگان سبب عزّت امر اللّه گردد ع ع