کتابخانه

ای شمع محبّت الله در مدّت اقامت در لندن نهایت مهربانی را از تو مشاهده نمودم

فهرست مطالب

سویس

لیدی بلامفیلد ستاره خانم علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای شمع محبّت اللّه در مدّت اقامت در لندن نهایت مهربانی را از تو مشاهده نمودم و بسیار از تو مسرورم الحمد للّه در سفر استتگارت بخدمت ملکوت اللّه چنانکه من میخواستم موفّق شدی و سبب اشتهار کلمة اللّه گشتی در مجمع یاران مانند شمع بنور محبّت اللّه افروختی و بتأیید نفثات روح القدس مؤیّد شدی در نهایت شجاعت لسان فصیح بگشودی و نطقی بلیغ بنمودی باید هر دم هزار شکرانه نمائی که بچنین موهبتی موفّق شدی که اکلیل هدایت کبری بر سر نهادی و بر جمیع ملکه‌های آفاق سرفرازی زیرا هزاران ملکه‌های عالم بیایند و بروند نه نامی و نه نشانی نه اثری و نه ثمری لکن تو بنور محبّت اللّه از افق ابدی میدرخشی و ذکرت در قرون و اعصار تسلّی خاطر نساء و رجال خواهد بود به پرنسس نامه‌ئی مرقوم شد در جوف است برسانید و علیک البهآء الأبهی ع ع