کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید مضمون معلوم گردید آن انجمن با رئیس فی‌الحقیقه بخدمات آسمانی مشغول

فهرست مطالب

طهران

جناب آقا میرزا علی اکبر میلانی علیه بهآء اللّه

هواللّه

ای ثابت بر پیمان نامۀ شما رسید مضمون معلوم گردید آن انجمن با رئیس فی‌الحقیقه بخدمات آسمانی مشغول و بعبودیّت بارگاه الهی معروف مؤیّدند و موفّق معزّزند و محترم از الطاف بی‌پایان امید چنانست که بخدمات کلّی موفّق گردند و در این میدان سبقت گیرند انّ ربّی هو المؤیّد الموفّق الکریم ناصرالملّه بجزای خویش رسید و همچنین موقّرالسّلطنه بپاداش ظلم و ستم خود نائل گردید ولی چه فائده کسی منتبه نگردد نفسی متذکّر نشود لا تغنی الآیات و النّذر امّا نفوسی از احبّا که در ادارۀ حکومت مستخدمند باید بنهایت صداقت و امانت و عفّت و استقامت و پاکی و آزادگی خدمت نمایند دامن خویش بمنافع شخصیّه نیالایند و بسبب دنیای فانیه خود را بدنام و محروم از درگاه کبریا نکنند و چون در امور حکومت مستخدمند مجبور بخدمتند این مداخلۀ در امور سیاسی نیست زیرا این نفوس تکلیف مأموریّت خویش را مجرا میدارند از مداخلۀ در امور سیاسیّه کسانی ممنوع که مأموریّتی ندارند و تعلّق بحکومت نداشته‌اند مداخلۀ در امور سیاسی خارج از وظایف ایشانست و علیک البهآء الأبهی ع ع