کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد

فهرست مطالب

٧ ربیع ٢ ١٣٢٨

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد

تشکیل مجلس تبلیغ بسیار مقبول و مفید امید است که در استقبال نتیجهٴ مطلوب مشهود گردد

نام حضرت غصن اطهر مهدی بود و در وقت صعود بسنّ هیجده‌ساله بود ورقات صبایای جمال مبارک سه بودند ورقة ‌العلیا فروغیّه خانم صمدیّه خانم ورقهٴ ‌علیا همواره بخدمت نفس مقدّس قائم بود ساعتی انفکاک نداشت در اندرون ورقات بذکر الهی و بیان مطالب امر اللّه مشغول بودند اوقات چنین میگذشت والدهٴ عبدالبهآء در مدّت حیات شب و روز بتبتّل و تذکّر مألوف و بذکر حق و بیان مطالب و براهین اثبات حق مشغول بود

و فرق میانهٴ نساء بهائی با دیگران اینست که طوائف دیگر شرق نسا یا بادارهٴ زندگانی در خانه و یا بلهو و لعب مشغولند ولکن نساء بهائی بقدر امکان بتمشیت امور زندگانی پردازند و سائر اوقات را ببیان حقایق و معانی پردازند

امّا معجزاتی که در حرب بنی ‌اسرائیل با کفّار واقع گردیده و در کتاب مقدّس مذکور تأویل و معانی دارد مع ‌ذلک بهائیان معجزات انبیا را ممتنع و محال ندانند

نفوسی که در دائرهٴ جناب آقا موسی بودند و حال خارج شده‌اند این باجبار و اصرار دیگران گردیده لهذا شما نسبت به آقا موسی کلمه‌ئی بر زبان نرانید بلکه احترام نگاه دارید و پروردگار از برای آن نفوس مدار معیشت فراهم آرد و باید آنان بوصایای حق عامل و نسبت بجناب آقا موسی ابداً کلمهٴ تکدّری بر زبان نرانند

سؤالات جناب آقا میرزا حیدرعلی را خواسته‌اید که طبع و انتشار نمائید طبع و انتشار در بین احبّا جائز ولی در میان خارج ابداً جائز نیست زیرا سبب بغض و عداوت کلّیّه میگردد ولی احبّا آن مطالب و آیات و اخبار را حفظ نمایند و در محافل از علما سؤال کنند چون از جواب عاجز گردند مردم آگاه شوند

و باید احبّا با مردم و یا علما بجدال صحبت ندارند بلکه بنهایت مدارا و مهربانی و حُسن تعبیر مکالمه کنند و مگذارند که بنزاع و جدال منجر گردد زیرا صحبت بنزاع و محاججه ابداً تأثیر ننماید بلکه بغض و عداوت آرد پس باید بکمال مهربانی و محویّت و تواضع و خشوع صحبت بدارند و ابداً کلمهٴ خشن بر زبان نرانند و بگویند که با هیچ فرقه‌ئی نزاع و جدال نداریم و بحقارت نظر ننمائیم بلکه خود و آنانرا بندهٴ حق دانیم بار یک داریم و میوهٴ یک شاخسار شماریم نهایت اینست که بعضی تحرّی حقیقت مینمایند و بعضی ساکت و صامت و مشغول بخود و منافع خویش هستند

مقاله را بلسان آلمانی ترجمه نمائید

رسالهٴ شیخ حال طبع و نشرش جائز نه

با جناب آقا شیخ علی‌اکبر مأذون سفر بایران هستید

و علیک البهاء الابهی ع ع