کتابخانه

ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ مفصّل تو وصول یافت و از قرائتش نهایت سرور حاصل

فهرست مطالب

هواللّه

ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ مفصّل تو وصول یافت و از قرائتش نهایت سرور حاصل که آن دختر عزیز در سفر آلمانیا چنین موفّق گردید الحمد للّه موفّق بنطق فصیح شد و مؤیّد ببیان بلیغ گشت تأییدات روح القدس رسید تا توفیقی چنین حاصل گردید خوب سبب الفت احبّا شدی و این خدمت تو در ملکوت ابهی مقبول شد امّا دکتور فیشر البتّه اگر حرکت از استتگارت بجای دیگر بکند بهتر است شما او را تشویق و تحریص نمائید که اگر به لندن آئی کارت بهتر گردد و نهایت مهربانی باو مجری دارید من قدر خدمات او را میدانم و اگر معاونتی نیز از برای او جمع کنید بسیار بجاست و از قبل من نهایت مهربانی باو ابلاغ نمائید و انشآءاللّه در سفر ثانی به اروپا او را ملاقات خواهم کرد بجمیع یاران استتگارت از قبل من تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار زیرا آنان در ملکوت ابهی عزیزند و نهایت اشتیاق بملاقات آنان دارم و امیدوارم روزی آید که آنان را ملاقات کنم باطفال کوچک احبّای استتگارت محبّت و مهربانی مرا تبلیغ کن و همچنین بمادران ایشان تحیّت ابدع ابهی برسان و اگر چنانچه از برای شما ممکن است یک سفر دیگر نیز به استتگارت بنما و آن طفلان را در آغوش گیر و از قبل من ببو و ببوس و پیام تازۀ من باحبّای الهی و اماء رحمان برسان و توجّه بملکوت ابهی کن و تأییدات روح القدس بطلب و زبان بگشا و نطقی فصیح بنما و آنچه بقلب الهام شود بیان کن ولی در بدایت نطق پیام من برسان و بگو ای ابناء و دختران ملکوت شکر کنید خدا را که پدر آسمانی در نهایت مهربانی است ابواب آسمان را بروی شما گشوده و ملکوت خویش را برای شما فرستاده و سراج منیر در قلب شما افروخته و نفثات روح القدس در شما دمیده و بماء حیات و نار محبّت اللّه و روح معرفت اللّه تعمید داده و در ملکوت خویش درآورده و حیات ابدیّه بخشیده مژده باد که انوار شمس حقیقت از افق شرق تابیده مژده باد که قوای آسمانی بحرکت آمده مژده باد که قوای ارض بلرزش آمده مژده باد که آفتاب تقالید کسوف یافته مژده باد که ماه اوهام خسوف گردیده مژده باد که ستاره‌های عزّت دنیوی سقوط یافته مژده باد که روح اللّه با جنود ملکوت هجوم نموده مژده باد که ملائکۀ آسمان در جمیع اقطار انتشار یافته مژده باد که نفحات روح القدس وزیده مژده باد که صبح بشارت دمیده مژده باد که شمس حقیقت درخشیده بعد از بیان این بشارات بتأییدات روح القدس نطقی فصیح بنما بدختران عزیزت نوریّه خانم پروین خانم و کنیز عزیز الهی وردیّه خانم نهایت محبّت و مهربانی از من ابلاغ دار و علیک البهآء الأبهی ع ع