کتابخانه

ای ثابت پیمان در شرف حرکت بسمت غرب هستم لهذا فرصت تحریر مفصّل نیست نطقهای اورپا

فهرست مطالب

٩

بادکوبه

جناب ناشر نفحات الله آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء الله الابهی

بادکوبه

هو اللّه

ای ثابت پیمان در شرف حرکت بسمت غرب هستم لهذا فرصت تحریر مفصّل نیست نطقهای اورپا جمع و تصحیح شده است بلکه طبع میگردد هر یک که موافق ثیاسوفیهاست اگر ترجمه نمائید و نشر فرمائید ضرر ندارد من دو روز بعد سوار کشتی میشوم شما اگر شوق زیاد بحضور دارید مأذونید جمیع یاران الهی را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید

و علیکم البهاء الابهی ع ع