کتابخانه

عزیزا تحریر تسریر ایلدی حضرة بدرک غیابی موقّت‌در

فهرست مطالب

بواسطه جناب بدر

حضرة ناظم

۹١

عزیزا تحریر تسریر ایلدی حضرة بدرک غیابی موقّت‌در عون و عنایت حقّ مؤبّددر عین عنایت ناظردر حکمت لازم‌در حافظ شیرازینک مآل بیتنی اتباع ایتمک واجب‌در

دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند

پنهان خورید باده که تکفیر میکنند

صمت و سکوت سبب استقامت و ثبوت‌در زیرا بو طرفلرده ترویج ممنوعدر و بو منع منصوصدر تقیّد ایتملی و حکمته تشبّث ایتملی بو سنه تشریف عالیلرنده محذوردر گله‌جک سنه‌یی انتظار ایده‌لم حضرة امینه تقدیم تحیّت مشتاقانه اولنور ع ع