کتابخانه

تحریرات محبّانه‌کزی آلدم قصد و نیّت صادقانه‌کز موافق‌در

فهرست مطالب

استانبول

ناظم بیک افندی حضرتلرینه

هواللّه

تحریرات محبّانه‌کزی آلدم قصد و نیّت صادقانه‌کز موافق‌در گرک مأموریتکز و گرک ازدواجکز ایکیسی آرزوکزه مطابق اولسون پک مبارک‌در لطفی بیک حضرتلرینه نهایت اشتیاق ایله تقدیم تحیّات اولنور و حضرت امین نازنینه جان و وجدان ایله سلام و دعا ایدرم فیوضات رحمانیّه و عواطف جلیلۀ ربّانیّه سزه و احبّای باوفایه هر دم شامل اولسون موفّقیّتکز ایچون درگاه احدیّته هر دم تضرّع و ابتهال اولنمقده‌در باقی یارانه روح و ریحان افندم ع ع