کتابخانه

ای گل بوستان وفا در این چمن الهی چه خوش شکفته گشتی

فهرست مطالب

هو اللّه

جناب میرزا علی ابن جناب ادیب علیه بهآء اللّه الابهی

هو الابهی

ای گل بوستان وفا در این چمن الهی چه خوش شکفته گشتی و در این بوستان الهی چه خوش رائحه‌ئی منتشر کردی در جویبار عرفان و ایقان روئیدی و در طرف چمن رحمن چون سرو روان خرامیدی این فضل یزدانست و این موهبت سبحان فاشکر اللّه علی ذلک ع ع