کتابخانه

خداوند مهربانا این دو نفس مبارک دو شمع روشن بودند و خدمت بعالم انسانی نمودند

فهرست مطالب

طلب مغفرت برای پرفسور چینی و مستر دانیال جنکین علیهما بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

خداوند مهربانا این دو نفس مبارک دو شمع روشن بودند و خدمت بعالم انسانی نمودند نشر علوم و فنون کردند و بتربیت نفوس پرداختند بیدار بودند و هشیار مفتون حقیقت بودند و منجذب اسرار در ایّام حیات نیاسودند و راحت ننمودند تحرّی حقیقت میفرمودند و در کشف اسرار وجود میکوشیدند هردو خیر محض بودند آرزوی آن داشتند که خدمتی بعالم انسانی نمایند و بموهبتی رسند تا مساعی خیریّۀ آنان سبب قربیّت درگاه تو گردد و موهبت ابدی حصول یابد غفران شامل گردد و حیات جاودان تحقّق یابد ای پروردگار ای آمرزگار این دو سراج را در زُجاج ملکوت برافروز و این دو ستارۀ درخشنده را از افق ابدی طالع کن این دو مرغ آزاد را باوج اعلی پرواز ده تا بر شجرۀ حیات لانه و آشیانه نمایند و بتسبیح و تقدیس تو بنغمه و ترانه پردازند توئی آمرزنده و مهربان و توئی بخشندۀ گناهان

اکتوبر ١٩٢٠

abdul Baha abbas