کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامه نامی بود و معانی جواهر و لآلی

فهرست مطالب

بمبای

جناب جمشید خداداد علیه بهآء اللّه

هواللّه

ای ثابت بر پیمان نامه نامی بود و معانی جواهر و لآلی زیرا دلیل انجذاب بود و برهان التهاب و حجّت قاطع بر ثبوت و رسوخ در امر پروردگار یاران پارسی راستی جویند حقّ‌پرستی خواهند دوستی نمایند و می‌پرستی کنند و از بادۀ محبّت اللّه سرمستی نمایند ره نیستی پویند و هستی جاودانی جویند اینست موهبت پروردگار اینست بخشش حضرت یزدان پاک لهذا مقرّب درگاهند و مقبول بارگاه و محرم راز و آگاه

از علاج طاعون استفسار فرموده بودید جمهور اطبّا بر آنند که این درد را درمانی نه و این نیش را نوشی نیست ولی در ایّام طاعون گرفتن خون بافراط و شرب مبرّدات و نوشیدن آب زرشک نیز بافراط بسیار مفید است علی‌الخصوص پیش از ابتلای باین درد در اوقات وقوع طاعون در مدینه و قری اگر چنانچه نفسی مداومت در آنوقت نماید محافظت گردد و علیک البهآء الأبهی ع ع