کتابخانه

ایّها المخلصون ایّها المنجذبون ایّها الثّابتون علی

فهرست مطالب

باطوم

احبّای الهی و امآء الرّحمن علیهم و علیهنّ البهآء الابهی

هو الله

ایّها المخلصون ایّها المنجذبون ایّها الثّابتون علی العهد و المیثاق الحمد للّه راهِ مسدود مفتوح گشت و مخابره تجدید یافت از احبّای آنحدود و ثغور اخبار خوشی مسموع شد که در امر حیّ قیّوم ثابت و در ایمان و ایقان مانند جبل شامخ راسخ

تا بحال مرور و عبور از آن بندر نمیشد ولی الحمد للّه یارانی در این ایّام از آنحدود وارد و خبرهای خوش رساندند دیگر آمد و شد دوستان از آنسامان استمرار خواهد یافت و امید چنان است که آن بندر منوّر گردد روز بروز یاران ازدیاد یابند و نفوس در ظلّ کلمة اللّه درآیند و ترتیل آیات توحید نمایند و لوح محفوظ میثاق را طوق اعناق کنند افسر ثبوت بر سر نهند و دیهیم استقامت بیارایند و نار عشق برافروزند و پردهٴ شبهات بسوزند تا دلبر تعالیم الهیّه در نهایت جمال پرده براندازد و شمع جمع گردد و شاهد انجمن شود

از این حرب جدید و انقلاب شدید نفوس خفته بیدار شدند و غافلان هوشیار گشتند و صیت تعالیم الهی در جمیع اقالیم اشتهار یافت منطوق کتاب اقدس و سورهٴ هیکل بعد از پنجاه سال جمیع ظاهر و محقّق گشت و خطاب ببرلین چون افق مبین ظاهر و آشکار شد و عتاب بویلهلم سرّش واضح و مبرهن گردید و خطاب بنقطهٴ واقعهٴ بین البحرین مانند نیّرین واضح و مشهود شد و آیهٴ قد استقرّ علیک سریر الظّلم هویدا و مشهود گشت و همچنین اخبارات عظیمه و حوادث کلّیّه که از قلم اعلی صادر گشته

خلاصه در نزد جمهور اهل آفاق مسلّم شد که امروز روح اینعصر و سلامت این قرن بتعالیم صادرهٴ از قلم اعلی است حتّی رئیس جمهور چهارده مسئله اساس جمعیّت امم نهاد دوازده از آن اساس از قلم اعلی صریحاً پنجاه سال پیش صادر شده و در آفاق بواسطهٴ جرائد و رسائل انتشار یافت و اعاظم اروپ و امریک مطّلع بر آن گشتند

مقصد آن است که حال وقت آن است که جمیع احبّا بهدایت خلق برخیزند و برفتار و کردار و گفتار سبب هدایت نفوس شوند اگر باین قیام نمایند تأییدات ملکوت ابهی پیاپی رسد و نفحات قدس انتشار یابد

و علیکم و علیکنّ البهآء الابهی

٣٠ تموز ١٩١٩

عبدالبهاء عباس