کتابخانه

ای ورقۀ موقنه دست بذیل میثاق زن و تشبّث بپیمان کوکب اشراق

فهرست مطالب

ورقۀ ربیعه امة‌اللّه والدۀ فاطمه

هواللّه

ای ورقۀ موقنه دست بذیل میثاق زن و تشبّث بپیمان کوکب اشراق تا جلوۀ الطاف خداوند جهان جاودان بینی و البهآء علیک ع ع