کتابخانه

یا امة ‌البهآء از قراریکه از بادکوبه مرقوم نموده‌اند غراف تولستوی نامه‌ئی بادارۀ جرنال مسمّی به مسلمان در پاریس مرقوم نموده

فهرست مطالب

پاریس

امة ‌البهآء مس کلیفورد بارنی علیها بهآء اللّه

هواللّه

یا امة ‌البهآء از قراریکه از بادکوبه مرقوم نموده‌اند غراف تولستوی نامه‌ئی بادارۀ جرنال مسمّی به مسلمان در پاریس مرقوم نموده ترجمۀ آنرا ارسال نموده‌اند شما در آنجا در ادارۀ جریدۀ مسمّی به مسلمان فحص کنید اگر آن مکتوب در جرنال نشر نشده بهر قسمی باشد بانتشار آن مکتوب در آن جرنال بپردازید ترجمۀ صورت مکتوب ارسال میگردد بوالدۀ محترمه و همشیرۀ مکرّمه تحیّت و سلام ابلاغ دارید ع ع

یا امة ‌البهآء چون نوازل بچشم شده بود نتوانستم نامه نگارم ع ع