کتابخانه

سوگلی یارانم جناب حقّه شکر ایدرم

فهرست مطالب

بواسطۀ آقا میرزا مهدی رشتی علیه بهآء اللّه الأبهی

تبریز روشت

احبّای الهی علیهم بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

سوگلی یارانم جناب حقّه شکر ایدرم زیرا اول قریه‌ده نور حقیقت پارلادی شمس هدایت طوغدی اول مطموره معموره اولدی ملّا عبّاسقلی حضرتلری شمع‌تک یاندی و بر جمعی دلالت بیوردی او ذات محترمه جناب حقّدن تأیید استرم و توفیق استرم حرمته سزاواردر رعایته لایق‌در ربّم سزی محفوظ و مصون ایلیه نظر عنایتی مشمول ایلیه مظاهر فیض موفور ایلیه و علیکم البهآء الأبهی

عبدالبهاء عباس

١۵ ربیع‌الثّانی ١٣٣٨

حیفا