کتابخانه

ای طیر حدیقۀ ایقان هر مرغی که حقّ پرواز دهد بالی از تأیید گشاید

فهرست مطالب

هوالأبهی

جناب میرزا فرج‌اللّه خان علیه بهآء اللّه الأبهی ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای طیر حدیقۀ ایقان هر مرغی که حقّ پرواز دهد بالی از تأیید گشاید و بال دیگر از توفیق باوج عزّت قدیمه پرواز نماید و در ریاض قدس آغاز راز نماید اگر پشّه بود عقاب گردد و صعوه باز اشهب هوای انجذاب شود از این موهبت کلّیّه و عنایت سلطان احدیّه اگر شامل حال گردد مور ضعیف در کشور سلیمانی علم افرازد و بعوض حائر پر نسر طائر بگشاید و گیاه مرده قوّۀ انبات یابد و برگ کاه چون کوه استقامت و ثبات حاصل کند ضعیف قویّ گردد و فقیر امیر شود ذرّۀ خاک صفای افلاک یابد و آب و گل لطافت جان و دل پیدا کند جدار ضعیف رکن شدید گردد و مجهول صرف شخص شهیر شود بی‌چاره دستگیر آفاق گردد و بی‌درمان دوای دل و جان شود و البهآء علیک ع ع