کتابخانه

ای طائف حول حرم تقدیس شکر کن خدا را که بسمآء تقدیس صعود نمودی

فهرست مطالب

هو الابهی

ای طائف حول حرم تقدیس شکر کن خدا را که بسمآء تقدیس صعود نمودی و بمعراج توحید رسیدی سلسبیل عنایترا از ید ساقی الطاف نوشیدی و موائد رحمت را از مأدبة اللّه مرزوق گشتی تراب مقدّس را که کحل بینش اولیای الهیست بدیده کشیدی و غبار معنبر را جلای بصر نمودی در ظلّ سدرۀ الهیّه داخل شدی و از اثمار شجرۀ مبارکۀ لاشرقیّه و لاغربیّه مرزوق گشتی در انجمن رحمن درآمدی و در سبیل محبّت یزدان بچشم و سر دویدی از انوار ساطعۀ از مشرق احدیّت قلب و جانرا روشن و منوّر نمودی و از روائح طیّبۀ از گلشن رحمانیّت مشام را معطّر کردی طوبی لک ثمّ طوبی لک هنیئاً لک ثمّ هنیئاً لک تاللّه الحقّ لو علمت و عرفت ما قدّره اللّه لک لفرح قلبک و انشرح صدرک و قرّت عینک و انتعش روحک و البهآء علیک

ع ع