کتابخانه

ای منجذب ملکوت الله ایّامی که در خانۀ تو بودم نهایت مهربانی از تو دیدم

فهرست مطالب

۹١

امة‌اللّه المنجذبه لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه

۹١

ای منجذب ملکوت اللّه ایّامی که در خانۀ تو بودم نهایت مهربانی از تو دیدم فراموش ننمایم و از الطاف حضرت بهآءاللّه امیدوارم که در لندن بحرارت محبّت اللّه مانند آتش بقسمی برافروزی که هر کس ترا ملاقات نماید برافروزد مخابرۀ زیاد البتّه تمدّن بتو خواهد نمود ولی تو جواب مختصر ده و تو در هر جا هستی آدرس خود را بفرست برای من و بامة‌اللّه مسیس کروپر و دخترانت نوری خانم پروین خانم وردیّه خانم احترام مرا برسان ع ع