کتابخانه

ای منجذب ملکوت الله ایّامی که در خانۀ تو بودم نهایت مهربانی از تو دیدم

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.