کتابخانه

یا من جعله اللّه من ایادی امره از شدّت حرکت امواج محیط تحریر مشکل و عسیر

فهرست مطالب

هو اللّه

یا من جعله اللّه من ایادی امره از شدّت حرکت امواج محیط تحریر مشکل و عسیر و این عبد با مزاجی علیل و بنیه‌ئی ضعیف و نحیف در چنین حالتی بذکر و یاد یاران قدیم و همدمان و ندیم در هیجانی شدید و تحریر این نامه دلیل جلیل بر روابط دل و جان بیاران است که در این بساط چه ‌قدر عزیزند باری عبدالبهاء این سفر پرخطر را باین امید نماید که شاید از شدّت خجلت اندکی رهائی یابد و از شرمندگی نجات طلبد زیرا تا بحال نفسی بعبودیّت آستان مقدّس برنیاورد و خدمتی ببندگان جمال مبارک ننمود شاید در این غیبت عون و عنایتی رسد و قدمی در سبیل رضا بنهد هیهات مور مقهوری چگونه بعبودیّت ربّ غفور پردازد و بُغاثی چگونه نسر طائر گردد مگر بتأیید ملکوت ابهی و توفیق ملأ اعلی خلاصه ایادی امر اللّه در این غیبوبت عبدالبهاء باید حفظ امر اللّه نمایند تا از جمیع طوارء محفوظ و مصون ماند و اعظم امور تبلیغ است زیرا مقناطیس تأیید است ع ع