کتابخانه

ای دو طفل خوردسال اگرچه خوردسالید ولی از پیران سالخورده برترید

فهرست مطالب

هو اللّه

ط

دو طفل صغیر حضرت ادیب علیهما بهآء اللّه الابهی

هو الابهی

ای دو طفل خوردسال اگرچه خوردسالید ولی از پیران سالخورده برترید و بهتر چه که در آغوش محبّت اللّه پرورده گشتید و از ثدی معرفت اللّه شیر خوردید امید است که این پرورش و این شیر حکم خویش را مجری دارند و البهآء علیکما ع ع