کتابخانه

ای مقبل بخدا نامه‌ات رسید و از وفات والده‌ات تأسّف حاصل گردید

فهرست مطالب

شیکاغو Chicago

مس جین مسون علیها بهآء الله الأبهی

Miss Jean Masson, upon her be Baha'u'llah El-Abha

هواللّه

ای مقبل بخدا نامه‌ات رسید و از وفات والده‌ات تأسّف حاصل گردید ولی تو محزون مباش زیرا آن کنیز خدا بجوار رحمت کبری پرواز کرد و غریق دریای غفران گردید در حقّ او دعا نما و بگو

ای خدای آمرزنده مادر مهربان مرا گناه بیامرز قصور عفو فرما نظر عنایت بنما و در ملکوت خویش داخل کن خدایا مرا از بدو حیات تربیت نمود پرورش داد ولی من مکافات زحمات او ننمودم تو مکافات فرما او را حیات ابدیّه بخش و در ملکوت خویش عزیز فرما توئی آمرزنده و بخشنده و مهربان ع ع