کتابخانه

ای کنیز درگاه احدیّت شکر کن خدا را که نور هدایت تابید

فهرست مطالب

هواللّه

قزوین

بواسطۀ جناب حکیمباشی

امة‌اللّه مریم خانم حرم محمّد علیخان علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای کنیز درگاه احدیّت شکر کن خدا را که نور هدایت تابید شبستان دل روشن و منوّر گردید الطاف حضرت یزدان بسیار ولی موهبت هدایت نعمتی دیگر است قیاس بجمیع الطاف نشاید مبدأ کلّ خیر است و دافع کلّ ضیر و جاذب مواهب غیبیّۀ الهیّه مانند شجر است و مواهب سائره اثمار این شجر پس چون بآن در این ایّام فائز گشتی از وجد و طرب و سرور و حبور نغمه‌ئی بسرود و سرودی بلند کن تا سائر اماء را بفرح و انبساط آری و انجذاب و نشاط بخشی و علیک البهآء الأبهی ع ع