کتابخانه

ای دختر عزیز الحمد لله موانع زائل دوباره بمکاتبه پرداختیم

فهرست مطالب

بواسطۀ جناب میرزا لطف‌اللّه علیه بهآء اللّه

لندن

خانم محترم لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه

هواللّه

ای دختر عزیز الحمد للّه موانع زائل دوباره بمکاتبه پرداختیم درین مدّت تو را فراموش ننمودم و همیشه بیادم آمدی و از ملکوت ابهی تو را عون و صون بی‌منتهی طلب مینمودم که از جمیع بلایا محفوظ و مصون مانی الحمد للّه آتش این حرب کم‌کم خاموش میشود امید چنانست که راحت و آسایش حصول یابد و با قلبی مطمئن و روحی مستبشر بفیوضات الهی بشارت بملکوت ابهی دهی و نفوس را از ظلمت عالم طبیعت رهائی بخشی و بنورانیّت ملکوت رسانی یعنی از رحم تاریک طبیعت تولّد ثانی دهی و بروح القدس و بنار محبت اللّه و ماء حیات نفوس را تعمید دهی عالم خاک هولناکست و از هر جهت مشقّات و زحمات و نحوست مستولی این بیچاره بشر غرق درین گرداب یک قوّت الهی میخواهد که ازین گرداب نجات دهد و بساحل امن و امان رساند از خدا خواهم که تو در کشتی هستی ناخدا گردی و این کشتی را با نفوسی که در آنست ازین غرقاب نجات دهی و بلنگرگاه ملکوت رحمانی برسانی و بدو دختر عزیز من تحیّت مشتاقانه برسان و علیک البهآء الأبهی

١٩ جنوری ١٩٢٠

حیفا

عبدالبهاء عباس

abdul Baha abbas