کتابخانه

بندۀ مخلصا جمال قدمک بر احسانی الفت قلوب و محبّت نفوس‌در جناب علی اکبر آستان مقدّس ربوبیّتده

فهرست مطالب

هواللّه

بندۀ مخلصا جمال قدمک بر احسانی الفت قلوب و محبّت نفوس‌در جناب علی اکبر آستان مقدّس ربوبیّتده روحنی شاد ایتمک اوزره هر زمان سنی یاد ایدر و بو ورقه‌نک ترقیمنی استدعا ایدر بو رجا و استدعا آنجق الفت تامّه و محبّت صمیمه‌یه مستنددر ع