سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء - جلد اوّل

این مجموعه شامل الواح، مناجات‌ها و دیگر آثار حضرت عبدالبهاء است.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر