سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

مفاوضات عبدالبهاء

مجموعه‌ای از متن گفتگوهای حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عکّا بین سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ در پاسخ به سؤالات لورا دریفوس بارنی، یک بهائی آمریکایی مقیم پاریس. این مجموعه برای اوّلین بار در سال ۱۹۰۸ منتشر شد.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر

مطالعۀ آن لاین